XXXXXXX

Klauzula informacyjna RODO

Nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony Pacjentów, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych – DIAGNOST MR  Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 31, 34-300 Żywiec, KRS 0000468276, REGON 243308787, NIP 5532513286.

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych :

Prokurent Spółki
Tel. 33 819 95 30

 

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  :

Kierownik infrastruktury technicznej
Tel: 33 819 95 30 oraz 33 819 95 69
e-mail: iodo@lukasza.pl
 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.  W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach aniżeli opisane w pkt. 2, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta.

 

Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa :

 • Zgoda Pacjenta, o której mowa w pkt. 6 może zostać w każdym czasie oraz w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie) wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o trybie wycofania zgody;
 • Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;
 • Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Pacjent ma prawo do przenoszenia danych;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pacjent ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.
 • Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

RODO-monitoring

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na  terenie pracowni DIAGNOST MR SAN Sp. z o.o., mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko   prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 • Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:
 • Administratorem Danych Osobowych jest DIAGNOST MR Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 31, 34-300 Żywiec.
 • Monitoring stosowany jest celu zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na obszarze monitorowanym, na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a i b ustawy o ochronie osób imienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2213).
 • Zapisy  monitoringu mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom państwowym,  dane  nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Zapisy z monitoringu  przechowywane są do momentu nadpisania, nie dłużej jednak niż 60 dni.
 • Informujemy, że nie posiadamy możliwości  zidentyfikowania osób uwidocznionych w zapisach monitoringu, zatem w przypadku osób widocznych na monitoringu nie mają zastosowania zapisy art. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 RODO.
 • Mają Państwo prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klauzule informacyjna – realizacja i rozliczenie umów cywilnoprawnych (faktury) 

Celem przetwarzania jest realizacja umowy (ustnej lub pisemnej) i jej rozliczenie oraz dochodzenie i wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :

 • podmioty upoważnione na podstawie prawa
 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i rozliczenia umowy, wygaśnięcia roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy i wystawienie faktury.

Pozyskanie danych z innych źródeł w celach realizacji umów

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą.

W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

 

//]]>